Drukuj

Logotypy POIS

 

Projekt „Kompetencje zamawiane - Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”

Powstał w ramach konkursu POWR.05.05.00-IP.05-00-001/18 Programy Rozwojowe dla Studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa, Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich, Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

 

Celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz zwiększenie liczby absolwentów na kierunku Pielęgniarstwo w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz objęcie wsparciem studentów i absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.

 

W wyniku realizacji Projektu planuje się:

W ramach Projektu przewiduję się program rozwoju studenta oraz program rozwoju absolwenta.

 

W Projekcie przewidziano następujące formy wsparcia dla studentów:

1. Dwuletni program stypendialny, obejmujący:

a) stypendia motywacyjne dla studentów;
b) stypendia za odbycie praktyk obowiązkowych;
c) stypendia za odbycie praktyk ponadprogramowych;

2. Jednorazowe wsparcie rzeczowe dla studentów:

a) zakup odzieży ochronnej
b) zakup obuwia medycznego
c) opłata za ubezpieczenie OC i NW

3. Sfinansowanie dodatkowych zajęć dla studentów.

 

W Projekcie przewidziano następujące formy wsparcia dla absolwentów jak:

1. Program stypendialny dla absolwentów.
2. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla absolwentów na terenie kraju.
3. Sfinansowanie dodatkowych obowiązkowych szkoleń dla absolwentów:

a) kurs specjalistyczny Wykonywania i interpretacji zapisu EKG,
b) kurs specjalistyczny Leczenie ran,
c) kurs specjalistyczny Terapii bólu przewlekłego u osób dorosłych.

BIURO PROJEKTU „Kompetencje zamawiane – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia” znajduje się w pokoju 219A (budynek L), tel: (33) 8279 198; pozostałe informacje dot. Projektu znajdują się na stronie: http://wnoz.ath.bielsko.pl w zakładce Projekt.

 

SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

Kierownik jednostki – prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński
Kierownik projektu – dr n. o zdr. Wioletta Pollok-Waksmańska
Koordynator ds. finansowych – mgr inż. Dorota Smolik
Koordynatorzy ds. wdrażania Programu Rozwoju Uczelni:
Koordynator ds. programu rozwoju absolwentów – dr n. o zdr. Małgorzata Fraś
Koordynator ds. studentów – mgr Kornelia Skoczylas
Koordynator ds. administracyjnych – mgr Andrzej Szarski