Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, działając jako Udzielający zamówienia, zwany dalej ZOZZ w Cieszynie,

Ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w wymiarze zabezpieczającym pełny zakres świadczeń w zakresie:
  1. anestezjologii i intensywnej terapii,
  2. objętym przedmiotem działania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  3. szkolenia lekarzy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach stażu podyplomowego oraz w ramach specjalizacji, w których wymagany jest staż cząstkowy z tego zakresu,
  4. współudziału w leczeniu chorych na innych oddziałach na zasadach konsultacji, konsylium,
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie kierowania Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni neonatologicznej w Cieszynie
 • udzielanie lekarskich świadczeń na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej poza godzinami normalnej ordynacji w dni robocze w godzinach od 18:00 do 8:00 oraz przez całą dobę w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zgodnie z zakresem czynności Pielęgniarki Koordynującej / Pielęgniarza Koordynującego
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale Pediatrycznym

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu i wzory druków ofert, są dostępne w siedzibie ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zmówienia: Cieszyn ul. Bielska 4 - Dział Kadr i Płac, od dnia 31.05.2022 r. w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.

Oferty należy składać na druku oferty ZZOZ w Cieszynie, w Dziale Kadr i Płac: Cieszyn ul. Bielska 4, w terminie do 14.06.2022r. do godziny 10:00, w zaklejonych kopertach z opisem: „Konkurs ofert - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ..................................................(podać zakres i miejsce udzielania świadczeń)”.

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Dyrekcji ZZOZ w dniu 14.06.2022r. o godz. 12:00.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później, niż w terminie 7 dni od terminu określonego dla złożenia ofert.

ZZOZ w Cieszynie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany jego zakresu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

ZZOZ w Cieszynie jako Udzielający zamówienia ma prawo umorzyć konkurs, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty korzystnej dla Udzielającego zamówienia.

W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia (rozstrzygnięcie konkursu), Przyjmujący zamówienie może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Przyjmujący zamówienie może złożyć do Dyrektora Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

Szczegółowe warunki konkursu ofert. [ pobierz ]

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, działając jako Udzielający zamówienia, zwany dalej ZOZZ w Cieszynie,

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, działając jako Udzielający zamówienia, zwany dalej ZOZZ w Cieszynie,

Ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na:

 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale Otolaryngologicznym zgodnie z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Lekarza Kierującego Oddziałem Otolaryngologicznym
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni neurologicznej w Cieszynie
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni neurologicznej w Skoczowie
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie świadczenia usług Ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 

Unieważnienie

Informacja

Pytania 1

 

Pytania 2

Pytania 3

 

Ogłoszenie laboratorium 11.04.2022

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert. [ pobierz ]

Tabela nr 1. [ pobierz ]
Tabela nr 2. [ pobierz ]
Załącznik nr 1 do SWKO. [ pobierz ]
Załącznik nr 2 do SWKO. [ pobierz ]
Załącznik nr 3 do SWKO. [ pobierz ]
Załącznik nr 1 do umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne [ pobierz ]

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, działając jako Udzielający zamówienia, zwany dalej ZOZZ w Cieszynie,

Ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na:

 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia z zakresu ortopedii i traumatologii narządów ruchu w Oddziale Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej oraz w Poradni Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej w wymiarze zabezpieczającym pełny zakres świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii narządów ruchu (wymiar godzin przeciętnie 1 900 - tysiąc dziewięćset godzin miesięcznie w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym).
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie:
  • objętym przedmiotem działania Oddziału Chirurgicznego ogólnego,
  • objętym przedmiotem działania Poradni Chirurgii Ogólnej,
  • szkolenia lekarzy w zakresie chirurgii ogólnej w ramach stażu podyplomowego oraz w ramach specjalizacji, w których wymagany jest staż cząstkowy z tego zakresu,
  • współudziału w leczeniu chorych na innych oddziałach na zasadach konsultacji, konsylium,
  • kierowania Oddziałem Chirurgicznym Ogólnym,
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem chirurgicznym ogólnym
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia z zakresu chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym ogólnym oraz w Poradni chirurgii ogólnej w wymiarze zabezpieczającym pełny zakres świadczeń z zakresu chirurgii ogólnej
 •  udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale geriatrycznym
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni dermatologicznej
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni diabetologicznej
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej w Ustroniu
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej w Skoczowie
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale neurologicznym
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale chirurgicznym ogólnym
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie wykonywania badań EKG metodą Holtera oraz wykonywania badań UKG serca (echokardiografia)

Zarząd Powiatu ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 

Szczegóły na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Cieszynie >>

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top