Cieszyn 05.09.2014r.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4,
zwany dalej ZOZZ w Cieszynie,

Ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na:

 

  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz  ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia
    w zakresie całodobowego prowadzenia Oddziału Okulistycznego i Poradni Okulistycznej
    w ramach umowy zawartej  przez ZZOZ w Cieszynie z Narodowym Funduszem Zdrowia

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu i wzory druków ofert, są dostępne w siedzibie ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zmówienia w Cieszynie ul. Bielska 4 - Dział Kadr i Płac, od dnia 08.09.2014r. w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.

Oferty należy składać na druku oferty ZZOZ w Cieszynie w Dziale Kadr i Płac ZZOZ w Cieszynie ul. Bielska 4 w terminie do 22.09.2014r. do godziny 10:00, w zaklejonych kopertach z opisem: „Konkurs ofert - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  …………………………………………..(podać zakres i miejsce udzielania świadczeń)”.

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Dyrekcji ZZOZ w dniu 22.09.2014r. o godz. 12:00.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż w terminie 7 dni od terminu określonego dla złożenia ofert.

ZZOZ w Cieszynie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany jego zakresu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Udzielający zamówienia ma prawo umorzyć konkurs jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty korzystnej dla Udzielającego zamówienia.

W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia (rozstrzygnięcie konkursu), Przyjmujący zamówienie może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Przyjmujący zamówienie może złożyć do Dyrektora Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

 

 

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top