Drukuj
OGŁOSZENIE
o przetargu na najem powierzchni użytkowej pod automaty do sprzedaży przekąsek oraz zimnych i ciepłych napojów
w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą przy ul. Bielskiej 4, 43-400 Cieszyn, ogłasza przetarg na najem powierzchni użytkowej pod automaty do sprzedaży przekąsek oraz zimnych i ciepłych napojów. Powierzchnie przeznaczone pod najem, zlokalizowane są w Zespole Poradni Szpitala Śląskiego (PDZ, poziom -1, Wejście nr 3 od ul. Chrobrego) oraz w Szpitalnym oddziale ratunkowym (PDZ, poziom 0, Wejście główne od ul. Chrobrego).
 
Szczegółowe warunki przetargu (SWP) są do pobrania w siedzibie Zamawiającego przy ul. Bielskiej 4, 43-400 Cieszyn – Pokój nr 9, Budynek H – Administracja/Dyrekcja oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej: www.szpitalslaski.pl. i tablicy ogłoszeń w Budynku H – Administracja/Dyrekcja.
 
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Oferentami s
 
Oferty należy składać w terminie do dnia 28.07.2021 r. do godz. 10:00 w wersji papierowej w nieprzejrzystych, trwale zamkniętych kopertach lub opakowaniach w Kancelarii Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4 w Cieszynie, umieszczając na kopercie lub opakowaniu nazwę i adres Oferenta oraz napis:
 
"Oferta na przetarg – Najem powierzchni użytkowej - nie otwierać przed dniem 28.07.2021 r. godz. 10:30."
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.07.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Organizatora przetargu przy ul. Bielskiej 4, 43-400 Cieszyn – Pokój nr 9, Budynek H – Administracja/Dyrekcja.
 
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.
Organizator przetargu ma prawo unieważnić przetarg w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 
 
Szczegółowe warunki przetargu - SWP najem automaty.
 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - edytowalny.
 
Zawiadomienie o wyniku przetargu.