Oddział Chorób Wewnętrznych

znajduje się na 3. piętrze Pawilonu Łóżkowego

 

Pielęgniarka Oddziałowa – lic. Joanna Chmiel
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej - mgr Danuta Molasy
 
Telefon: centrala 33/ 8549200
Dyżurka lekarzy - wew. 353
Dyżurka pielęgniarek - wew. 352
 
 
 
 
Personel oddziału:
Dr n. med. Grzegorz Łaskawiec, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej (1979), specjalizacja z chorób wewnętrznych (1982- I stopień specjalizacji., 1986 - II stopień specjalizacji), doktorat w Zakładzie Farmakologii Śląskiej Akademii Medycznej (1984), roczny staż w Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego we Francji (1986-1987). Autor 13 publikacji i 4 doniesień zjazdowych. Rocznie wykonuje około 500 badań endoskopowych. Pod jego kierownictwem 8 lekarzy uzyskało I stopień specjalizacji, a 7 - II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych.
 
Lek. med. Hanna Robleska, absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej (1984). Specjalizacja z chorób wewnętrznych (I° -1988, II° -1991). Dyplomy umiejętności wykonywania panendoskopii i kolonoskopii (2007). Rocznie wykonuje ok. 1300 badań endoskopowych. Pod jej kierownictwem 3 osoby uzyskały specjalizację z chorób wewnętrznych.
Lekarze:
lek. Anna Kubicius - absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterologii, Kierownik Pracowni Endoskopii, rocznie wykonuje 1500 endoskopii,
lek. Andrzej Mytnik - absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych,
lek. Michalina Kajzar - absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej, specjalista chorób wewnętrznych,
lek. Aneta Krawczyk - absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych,
lek. Alejandro Coloma – absolwent Uniwersytetu Santiago de Chile, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych,
lek. Małgorzata Wawrzyniak – absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych,
lek. Joanna Satara – absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych,
lek. Katarzyna Łojek - absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Ewa Tronina – absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych,
 
Pielęgniarka oddziałowa: Joanna Chmiel, absolwentka Liceum Medycznego w Cieszynie, ukończyła kurs kwalifikacyjny „Organizacja i zarządzanie", uzyskała licencjat na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 
Danuta Molasy, ukończyła Liceum Medyczne w Cieszynie, absolwentka kierunku: pielęgniarstwo na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
W oddziale pacjentami zajmują się 24 pielęgniarki, 4 opiekunki medyczne do spraw higieniczno-opiekuńczych  oraz 1 sanitariusz.
 
Charakterystyka oddziału
Oddział liczy 46 łóżek, pokoje są w większości 3 i 2 osobowe. Oddział jest wyposażony w 1 łóżko intensywnej opieki medycznej oraz 3 łóżka do monitorowania pacjentów w ciężkim stanie. Rocznie leczonych jest około 2500 pacjentów. Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z chorób wewnętrznych, sprofilowany jest w kierunku gastroenterologii oraz zaburzeń przemiany materii. Do diagnostyki pacjentów wykorzystywana jest znajdująca sie w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Pracownia Endoskopii, w której rocznie wykonuje się ok. 2500 panendoskopii i około 1500 kolonoskopii. W przypadku wskazań podczas badań endoskopowych pobierane są wycinki do badania histopatologicznego i wykonywany jest test ureazowy. W ramach endoskopii zabiegowej realizowane są procedury związane z tamowaniem krwawień z przewodu pokarmowego, usuwaniem polipów oraz ciał obcych.
Asystenci Oddziału aktywnie działają w Komitecie Farmakoterapii , m.in. aktualizując receptariusz szpitalny i prowadząc szkolenia dla lekarzy.
 
Plany na przyszłość
- wprowadzenie nowych endoskopowych metod leczenia;
- podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez uzyskiwanie specjalizacji, dyplomów umiejętności oraz licencjatów;
- uzyskanie lepszych warunków lokalowych w ramach modernizacji i restrukturyzacji Szpitala Śląskiego, pozwalających na pełne wykorzystanie posiadanego potencjału.
Historia oddziału
Oddział Chorób Wewnętrznych (dawniej Oddz.Chorób Wewn. III) utworzony został wraz z oddaniem Pawilonu Łóżkowego Szpitala Śląskiego w 1990 roku, od początku zlokalizowany jest na jego trzecim piętrze. Ordynatorem oddziału od początku jego istnienia jest dr n. med. Grzegorz Łaskawiec. Funkcję zastępcy ordynatora pełnili kolejno: lek. Franciszek Kuczera (1990-1995), lek. Elżbieta Sojka (1995-2006) i lek. Hanna Robleska (od 2006). Pielęgniarką oddziałową, w latach 1990-2003 była Danuta Grabowy, a od 2003 jest nią Joanna Chmiel. Stanowisko zastępcy pielęgniarki oddziałowej pełniła w łatach 1990-1996 Alicja Seeman, następnie, do roku 2011 Olga Sadowska, aktualnie Danuta Molasy.
 

p.o. Ordynatora - lek. Aneta Krawczyk

Z-ca Ordynatora - lek. Michalina Kajzar

Pielęgniarka Oddziałowa – Joanna Chmiel

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej - mgr Danuta Molasy

 

Telefon: centrala 338 549 200

Dyżurka lekarzy - wew. 353

Dyżurka pielęgniarek - wew. 352    

Historia oddziału

Oddział Chorób Wewnętrznych (dawniej Oddz.Chorób Wewn. III) utworzony został wraz z oddaniem Pawilonu Łóżkowego Szpitala Śląskiego w 1990 roku, od początku zlokalizowany jest na jego trzecim piętrze. Ordynatorem oddziału od początku jego istnienia był dr n. med. Grzegorz Łaskawiec. Od 2016 r. funkcję p.o. ordynatora pełni lek. Hanna Robleska. Funkcję zastępcy ordynatora pełnili kolejno: lek. Franciszek Kuczera (1990-1995), lek. Elżbieta Sojka (1995-2006), lek. Hanna Robleska (od 2006) i od 2015 r. lek. Aneta Krawczyk. Pielęgniarką oddziałową, w latach 1990-2003 była Danuta Grabowy, a od 2003 jest nią  lic. Joanna Chmiel. Stanowisko zastępcy pielęgniarki oddziałowej pełniła w latach 1990-1996 Alicja Seeman, następnie, do roku 2011 Olga Sadowska, aktualnie Danuta Molasy.

 

Personel oddziału:

P.o. ordynatora lek.Aneta Krawczyk - absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalita chorób wewnętrznych, diabetolog.

Z-ca ordynatora lek. Michalina Kajzar - absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej, specjalista chorób wewnętrznych, 

Pielęgniarka oddziałowa - lic. Joanna Chmiel - absolwentka Liceum Medycznego w Cieszynie, ukończyła kurs kwalifikacyjny "Organizacja i zarządzanie", uzyskała licencjat na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, ukończyła kursy specjalistyczne: edukatora diabetologicznego, EKG, leczenia ran i odleżyn oraz specjalizację z pielęgniarstwa zachowawczego.

Z-ca pielęgniarki oddziałowej Danuta Molasy - absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, kierunek pielęgniarstwo. Posiada specjalizację z zakresu pielęgniarstwo zachowawcze, ukończyła kurs specjalistyczny z leczenia ran i odleżyn, resuscytacji krążeniowo-oddechowej i kurs EKG.

Ponadto w oddziale zatrudnionych jest 6 lekarzy:

lek. Hanna Robleska, absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej. Specjalizacja z chorób wewnętrznych (I stp. - 1988 r., II stp - 1991 r.). Dyplomy umiejętności wykonywania panendoskopii i kolonoskopii (2007 r.). Rocznie wykonuje 1300 badań endoskopowych. Pod jej kierownictwem 6 lekarzy uzyskało specjalizację z chorób wewnętrznych.

lek. Anna Kubicius - absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterologii, kierownik Pracowni Endoskopii, rocznie wykonuje  ok. 2000 badań endoskopowych, pod jej kierownictwem 1 osoba uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych,

lek. Andrzej Mytnik - absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych,

lek. Katarzyna Łojek - absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, specjalista chorób wewnętrznych,

lek. Ewa Nowak - absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych,

lek. Andrzej Ziółkowski - lekarz rezydent

W oddziale oprócz pielęgniarki oddziałowej i zastępcy pracuje obecnie 20 pielęgniarek, 1 pielęgniarz i 6 opiekunek medycznych. Personel systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Obecnie 3 osoby posiadają tytuł mgr pielęgniarstwa, 2- specjalizację z zakresu pielęgniarstwa zachowawczego, 2- specjalizację z geriatrii. Zdecydowana większość pielęgniarek posiada ukończone kursy specjalistyczne: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, EKG i kurs leczenia ran. Ponadto pielęgniarki i opiekunki medyczne systematycznie uczestniczą w licznych kursach dokształcających. Jedna z opiekunek medycznych ukończyła kurs opiekunki środowiskowej i asystenta osoby niepełnosprawnej.

W oddziale zatrudnione są 3 statystyczki medyczne.


Charakterystyka oddziału

Oddział Chorób Wewnętrznych liczy 40 łóżek, pokoje są w większości 3 i 2 osobowe. Oddział jest wyposażony w 1 łóżko intensywnej opieki medycznej oraz 4 łóżka do centralnego  monitorowania pacjentów w ciężkim stanie, ponadto istnieje możliwość monitorowania dodatkowych 3 stanowisk. Rocznie leczonych jest około 2500 pacjentów. Oddział pełni stały 24-godzinny dyżur, przyjmując pacjentów z całego powiatu cieszyńskiego.

Działalność kliniczna

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z chorób wewnętrznych. Znacząca liczba pacjentów to chorzy z problemami gastroenterologicznymi, jednak w oddziale leczeni są pacjenci z problemami z zakresu wszystkich specjalizacji szczegółowych. Asystenci oddziału współpracują z Pracownią Endoskopii (kier. lek. Anna Kubicius), w której rocznie wykonuje się ok. 2500 panendoskopii i 1500 kolonoskopii i wykonują badania endoskopowe. W ramach endoskopii zabiegowej realizowane są procedury związane z tamowaniem krwawień z przewodu pokarmowego, usuwaniem polipów oraz ciał obcych. Szeroka diagnostyka pacjentów realizowana jest m.in. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (Pracownia RTG, Pracownia USG), Pracowni Rezonansu Magnetycznego i Pracowni Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia. Coraz większego znaczenia nabiera prowadzenie pacjentów onkologicznych we współpracy z Oddziałem Chemioterapii. Asystenci oddziału aktywnie działają w Komitecie Farmakoterapii m.in. aktualizując receptariusz szpitalny oraz w Komitecie Transfuzjologii.


Plany na przyszłość

Podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez uzyskiwanie specjalizacji, dyplomów, umejętności oraz licencjatów. Wprowadzenie nowych endoskopowych metod leczenia. Poszerzenie możliwości diagnostyki ultrasonograficznej  (w obrębie oddziału). Poprawa warunków lokalowych poprzez remont pomieszczeń oddziału.

Współpraca z innymi placówkami

Oddział współpracuje z licznymi ośrodkami klinicznymi oraz z Polsko-Amerykańskimi Klinikami Serca (placówki w Bielsku-Białej, Tychach i Ustroniu) i z Beskidzkim Centrum Onkologii w Bielsku-Białej. Współpraca dotyczy konsultacji i przekazywania pacjentów do ośrodków referencyjnych.

 

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top