Szanowni Pacjenci Izby Przyjęć

Zgodnie z Umową zawartą pomiędzy ZZOZ w Cieszynie a Narodowym Funduszem Zdrowia – pacjenci uprawnieni do bezpłatnych świadczeń medycznych, mogą korzystać z od poniedziałku do piątku w godz. od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy (święta) od godz 8:00 do 8:00 dnia następnego.
Read More

Przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną rozumie się świadczenia udzielane w formie porad ambulatoryjnych w przypadku zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

 

Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska w POZ

 1. Świadczeniami nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ są świadczenia realizowane przez lekarzy i/lub pielęgniarki od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 dnia danego do godz. 8.00 dnia następnego z zastrzeżeniem ust. 2, a także świadczenia udzielane w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia zgodnie z zakresami zadań lekarza POZ oraz pielęgniarki POZ.
 2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania w przypadkach stanów bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności w sytuacji: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą;
 3. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:
  • porady lekarskie udzielane w warunkach ambulatoryjnych w kontakcie bezpośrednim z pacjentem lub telefonicznie;
  • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych, zlecone podopiecznym przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji, z wyjątkiem świadczeń pielęgniarskiej opieki domowej w POZ;
  • świadczenia pielęgniarskie udzielane doraźnie, w związku z poradą udzieloną przez lekarza w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej w POZ.
 4. Świadczeniodawca udzielający świadczeń na podstawie umowy o udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i/lub pielęgniarskiej w POZ zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Dokumentacja, o której mowa w ust. 4, zawiera w szczególności:
  • dane osobowe pacjenta: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń;
  • datę i godzinę zgłoszenia;
  • adnotacje dotyczące wywiadu, badania fizykalnego, rozpoznania klinicznego oraz wykonanych procedurach medycznych i wydanych zleceniach;
  • adnotacje dotyczące wykonanego zabiegu pielęgniarskiego.

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top