Kontakt telefoniczny:
33 85 49 210
33 85 49 211

 

Godziny pracy Poradni:

Poniedziałek

11:00

20:00

Wtorek

08:00

12:00

Środa

11:00

20:00

Czwartek

08:00

16:00

Piątek

08:00

16:00

 

Pierwszy kontakt z naszą poradnią ma charakter diagnostyczno-konsultacyjny. W wyniku tych spotkań (2-4) zostaje wspólnie podjęta decyzja o dalszym postępowaniu. W ramach poradni możemy zaproponować: diagnozę psychologiczną, poradę psychologiczną, psychoedukację, psychoterapię np. indywidualną lub grupową oraz wizyty środowiskowe. Ze wsparcia poradni mogą skorzystać dzieci i młodzież, które doświadczają trudności emocjonalnych (np. objawów lękowych, ataków paniki, obniżenia nastroju, doświadczenia kryzysowej sytuacji), a także trudności w relacjach interpersonalnych.
Z opieki mogą skorzystać osoby, które opuściły szpital psychiatryczny i potrzebują kontynuacji psychoterapii, ale nie wymagają pomocy psychiatry. Nasza poradnia świadczy usługi w następującym zakresie:

  • Porada psychologiczna - jej celem jest wsparcie pacjenta i rodziny w rozwiązywaniu pojawiających się trudności, psychoedukacja, wykorzystanie zasobów, którymi dysponuje rodzina oraz środowisko dziecka do poprawy jego funkcjonowania.
  • Sesje psychoterapii - przeznaczone dla dzieci i młodzieży zmagających się z nasilonymi trudnościami emocjonalnymi lub zakresie relacji interpersonalnych oraz ich rodzin będących również w sytuacji kryzysowej. Sesje odbywają się regularnie (np. raz w tygodniu), a w ich trakcie realizowane są wspólnie określone cele.
  • Wizyty i porady środowiskowe – mogą mieć charakter diagnostyczny, konsultacyjny lub terapeutyczny, ich celem jest wspieranie środowiska, w którym funkcjonuje dziecko, by maksymalizować efektywność udzielanej pomocy (np. wizyta domowa, obserwacje ucznia w klasie, udział w zespołach interdyscyplinarnych).

 

Personel Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży

MIKOŁAJ ZMEŁTY
Koordynator prac Poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży
psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej nr licencji 298/T/2021

Jego praca zawodowa koncentrowała się głównie w sferze diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi. Pracował w ramach OREW, wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju, jako psycholog szkolny. Prowadził również grupę wsparcia dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych w tematyce związanej z metodyką pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich diagnostyką. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS II po pogłębionym szkoleniu wykorzystania tego testu, prowadzi również diagnostykę psychologiczną wykorzystując testy IDS-P, IDS, Stanford-Binet 5 i inne. Stale poszerza swoją wiedzę oraz praktyczny warsztat pracy o techniki i metody oparte na dowodach naukowych.

 

AGNIESZKA BIL
psycholog, asystent psychodramy

Ukończyła studia na wydziale psychologii ze specjalizacją kliniczną przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach oraz I stopień szkolenia w Psychodramie przy Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie. Ponadto ukończyła również Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii w Warszawie. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach z obszaru profilaktyki, wspierania rozwoju, arteterapii oraz nowoczesnych metod pracy.Jako psycholog posiada doświadczenie w pracy z pacjentami oddziału psychiatrycznego, które zdobyła w trakcie stażu klinicznego na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w szpitalu Św. Łukasza w Bielsku- Białej. Ponad to ma doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, które zdobyła pracując w prywatnych ośrodkach leczenia uzależnień. Prowadziła również grupy wsparcia, warsztaty dla rodziców oraz konsultacje przy Bielskim Stowarzyszeniu na rzecz Autyzmu. Jako psycholog - nauczyciel zajmowała się psychoedukacją i prowadzeniem warsztatów w zakresie rozwoju osobistego i kompetencji miękkich. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi jako psycholog.
W naszej Poradni zajmuje się poradnictwem, wsparciem psychologicznym i diagnozą psychologiczną.

 

ROBERT CIEŚLAR
terapeuta środowiskowy

Jest terapeutą środowiskowym, certyfikowanym trenerem poziomu 5 EQ, pedagogiem ulicy oraz asystentem rodziny. Jest trenerem metody działań środowiskowych Mobile School z Belgii. Ukończył podstawowy kurs terapeuty oparty na podejściu Otwartego Dialogu. Swoje zaangażowanie w środowisku opiera na kilkunastoletnim doświadczeniu pracy ulicznej z dziećmi i młodzieżą, kształtowanym w Polsce (Łowicz, Bytom, Kraków, Racibórz) jaki i za granicą (Belgia, Hiszpania, Grecja, Litwa). Był koordynatorem Grupy Pedagogów Ulicy UNO w Bytomiu.
Pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie jako terapeuta środowiskowy. Mąż, ojciec dwóch córek.

 

MONIKA JAWORSKA
pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta Candis, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży (w trakcie certyfikacji), profilaktyk, realizator programów rekomendowanych

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Akademii Techniczno – Humanistycznej i Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej. Specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży (w trakcie certyfikacji) w ramach czteroletniego kursu w orientacji integracyjnej w ramach programu POWER w Sosnowcu. Jest certyfikowany psychoterapeutą uzależnień z ramienia KBPN, ukończyła roczny kurs wstępu do psychoterapii poznawczo - behawioralnej oraz liczne szkolenia w zakresie terapii schematów, dialogu motywującego, psychodramy, metod aktywizujących itp. Przed podjęciem pracy w Poradni swoje doświadczenie nabywała przez 11 lat w Stacjonarnym Ośrodku Terapii Uzależnień Nadzieja w Bielsku Białej oraz przez 5 lat w Punktach Konsultacyjnych i Poradni dla dzieci i Młodzieży w Andrychowie i Bielsku Białej. Dużym obszarem jej zainteresowań jest profilaktyka w ramach której aktywnie realizuje programy rekomendowane: Candis, Unplagged, Program Wzmacniania Rodziny. Uczestniczy i koordynuje działania Profilaktyki Razem, która realizuje zadania profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Stworzyła autorski program profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych dla dzieci i młodzieży uzależnionej od komputera i Sieci. Prowadzi szkolenia dla terapeutów i pracowników służb społecznych, przez 3 lata pełniła rolę wykładowcy na Akademii Techniczno - Humanistycznej. Na co dzień pasjonuje się wspinaczką skałkową i skalną.

 

EWA JUCHA
psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 2006 roku pracuje jako psycholog w różnych placówkach oświatowych. Jest psychoterapeutą, w drodze do certyfikatu. Wiedzę i doświadczenie zdobywała w trakcie całościowego kursu psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku w Krakowie pod kierunkiem profesora de Barbaro. Pracuje w nurcie systemowym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Ukończyła Roczne Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, liczne szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu (m.in. w Fundacji Synapsis oraz w Fundacji Pomoc Autyzm), pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą przeżywającymi kryzys emocjonalny. Jest certyfikowanym trenerem TUS. W poradni prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży (od 10 roku życia) oraz psychoterapię rodzinną. Swoje zainteresowania koncentruje wokół wspierania rodziny w odkrywaniu zasobów, które pozwalają pokonywać różne kryzysy.

 

MAGDALENA KUŹNIK
psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Psychoterapeutka w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Aktualnie pracuje w Centrum Rozwoju Osobistego Syntonia w Katowicach i Mikołowie, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie kilkuletniej pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, w ramach oddziałów specjalistycznych (m.in. diabetologii, endokrynologii, pediatrii ogólnej oraz neurologii), a także w poradni diabetologicznej. Odbywała praktyki na oddziale opiekuńczo-leczniczym ogólnym i psychiatrycznym, w szkołach oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie zajmowała się diagnozą i wsparciem osób w różnym wieku. Jest zaangażowana w szerzenie psychologii zdrowia i jakości życia poprzez wystąpienia na konferencjach lokalnych i ogólnopolskich oraz prowadzenie psychoedukacji w formie warsztatowej. Stale poszerza swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach (Racjonalna Terapia Zachowania, Dialog Motywujący, Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego). Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
W Poradni Psychologicznej dzieci i młodzieży zajmuje się głównie psychoterapią indywidualną młodzieży, psychoterapią grupową oraz diagnozą psychologiczną.

 

BOGUSŁAWA ŁAGOSZ
psychoterapeutka psychodynamiczna, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką na Uniwersytecie Opolskim. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego i Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, uzyskując dyplom psychoterapeuty w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, kursie rekomedowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Skończyła sześciostopniowe szkolenie z zakresu Terapii Czaszkowo – Krzyżowej, zdając egzamin certyfikacyjny i uzyskując dyplom Polarity/Craniosacral Associates of Montreal. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe Autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe w Akademii WSB. Jest absolwentką Akademii Psychobiologii Zdrowia, zadała egzamin certyfikacyjny i uzyskała dyplom Certyfikowany Facylitator Psychobiologii i Terapii Psychosomatycznej. W doświadczenie zawodowe wpisuje się praca w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie, gdzie prowadziła terapię dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi. Pracowała jako psychoterapeuta w Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii KONTAKT. Jako terapeuta terapii czaszkowo-krzyżowej oraz pedagog w Powiatowym Ośrodku Wsparcia. W obszar doświadczenia wpisuje się stanowisko pracownika interwencyjnego w Punkcie Interwencji Kryzysowej, w interwencjach zewnętrznych i podczas zdarzeń masowych. Obecnie prowadzi własną praktykę w ramach gabinetu. Ukończyła wiele szkoleń zawodowych w tym: Trauma. Diagnoza i metody terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą, Podstawy terapii traumy pracy z dziećmi i młodzieżą, Kryzys suicydalny. Próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży, Żałoba i żałoba traumatyczna u dzieci i młodzieży, Terapia zabawą – terapia psychodynamiczna dzieci, Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci, Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci, Bajkoterapia w pracy z dziećmi, Niezbędnik psychologa dziecięcego, Certyfikat: Terapeuta Empathy Dolls, Stosowana Analiza Zachowania pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi, Komunikacja z uczniem z Zespołem Aspergera. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji i stale poszerza swoją wiedzę. Oprócz szeroko rozumianej pracy na rzecz dzieci i młodzieży jej pasją są książki i góry.

 

JOANNA PARALUK
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Humanitas oraz Studiów Podyplomowych Uniwersytetu SWPS, „Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie”. Jest trenerem umiejętności społecznych, pedagogiem. Aktualnie podnosi własne kompetencje psychoterapeutyczne uczęszczając do czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej w ramach Uniwersytetu SWPS w Katowicach oraz rocznym szkoleniu z zakresu Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży CTPB w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Ośrodku Pomocy Społecznej, Domu Dziecka, Centrum Terapii Nerwic, Depresji i Uzależnienia „Neuro–Med”, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia „Fenix”, Poradni Środowiskowej Opieki Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, Centrum Diagnozy, Edukacji i Terapii Progres, Publicznym Przedszkolu Specjalnym, Zespole Szkół Ogólnokształcących. Aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie prowadzi  terapię dzieci i młodzieży, diagnozę intelektu, zaburzeń rozwojowych, przyczyny niepowodzeń szkolnych, zaburzeń emocjonalnych. Pracuje w Poradni Psychologicznej Dla Dzieci i Młodzieży w Cieszynie, gdzie zajmuje się głównie terapią dzieci i młodzieży, wsparciem ich rodzin oraz diagnozą psychologiczną.Obszar szczególnych zainteresowań to psychologia dzieci i młodzieży, całościowe zaburzenia rozwojowe, zaburzenia lękowe, emocjonalne oraz depresyjne.Stale uczestniczy w kursach i konferencjach pogłębiających wiedzę i kompetencje. Pracuje pod superwizją doświadczonych psychologów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo - Behawioralnej. 

 

MAGDALENA PUSTELNIK
psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku psychologia stosowana, neuropsychologia. Psychoterapeutka w trakcie czteroletnich studiów podyplomowych psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Aktualnie pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie, gdzie zajmuje się głównie psychoterapią i diagnozą osób dorosłych oraz w Centrum Specjalistycznej Diagnozy i Terapii w Pszczynie, gdzie zajmuje się diagnozą i psychoterapią indywidualną osób dorosłych, dzieci I młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy klinicznej z pacjentami dorosłymi w ramach rehabilitacji neurologicznej, kardiologicznej i onkologicznej. Odbywała liczne staże i praktyki w oddziałach psychiatrycznych, udzielając wsparcia oraz prowadząc zajęcia grupowe i terapię indywidualną. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, które zdobywała pracując w punkcie wczesnego wspomagania rozwoju, gdzie prowadziła diagnozę i terapię dziecka oraz udzielała wsparcia i prowadziła psychoedukację dla rodziców. Pracowała również z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, prowadząc trening umiejętności społecznych oraz zajęcia indywidualne. Ukończyła liczne kursy, między innymi z zakresu diagnozy dzieci i młodzieży, terapii osób ze spektrum autyzmu, terapii zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży oraz stosowania metod neuropsychologicznych. Jest trenerem umiejętności społecznych, posiada uprawnienia do pracy pedagogicznej.
W Poradni Psychologicznej dzieci i młodzieży zajmuje się głównie psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży, psychoterapią grupową, treningiem umiejętności rodzicielskich oraz diagnozą psychologiczną. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

 

KAMILA WĄCHAŁA
psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna i systemowa, socjoterapeutka, trener warsztatowy, doradca zawodowy

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku psychologia, specjalność psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna. Psychoterapeutka w trakcie 4,5-letniej szkoły psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego, atestowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne z głównymi nurtami: psychodynamicznym i systemowym. Jest trenerem warsztatowym, socjoterapeutą oraz doradcą zawodowym. Ukończyła I stopień terapii i diagnozy metodą Biofeedback EEG. Dotychczas pracowała jako psychoterapeuta w Ośrodku Medyczno-Terapeutycznym, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną, konsultacje rodzinne, a także terapię grupową. Posiada doświadczenie prowadzenia psychoterapii indywidualnych oraz psychoterapii par pracując w stowarzyszeniach w Lublinie. Obecnie pracuje jako psychoterapeutka w Poradni Dzieci i Młodzieży w Cieszynie, psychoterapeutka na platformie stworzonej do pomocy psychoterapeutycznej w formie online oraz jako psycholog w liceum. Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej zarówno z dziećmi i młodzieżą, osobami dorosłymi oraz seniorami. Od 2012 roku pracuje jako trener warsztatowy i szkoleniowy, gdzie zajmuje się głównie kompetencjami miękkimi, treningami rozwoju, a także profilaktyką uzależnień i przemocy. Ukończyła liczne kursy z zakresu, m.in. pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, pracy z dziećmi doświadczającymi przemocy ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej, kompetencji miękkich, podstaw diagnostyki w psychiatrii, coachingu oraz zarządzania wrażeniem, pracy za pomocą psychodramy, treningu zastępowania agresji, interwencji kryzysowych oraz komunikacji
w grupie i wystąpień publicznych.
W Poradni Psychologicznej Dzieci i Młodzieży zajmuje się głównie psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży, psychoterapią grupową oraz treningiem umiejętności społecznych.

 

BEATA WIDERA-BRZÓSKA
psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, pedagog, oligofrenopedagog

Absolwentka studiów psychologicznych o specjalności klinicznej ukończonych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach oraz pedagogicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, kursie rekomedowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji.
W ramach szkolenia brała udział w dwuletnim module psychoterapii dzieci i młodzieży oraz szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie Mały Książe w Krakowie „Seting w pudełku – o psychoterapii psychodynamicznej dzieci”.
Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu:
- Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
- Diagnozy i terapii psychologiczno - pedagogicznej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie,
- Zarządzanie w pomocy społecznej – Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej.
Od roku 2003 związana z pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na stanowisku wychowawcy, pedagoga, psychoterapeuty i psychologa. Swoje doświadczenie zdobywała w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Międzyświeciu, Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie, Dziennym Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Fascynujący Świat Dziecka w Goleszowie oraz w prowadzeniu prywatnej praktyki w ramach gabinetu.
Realizuje diagnozę i terapię z zakresu trudności wychowawczych oraz emocjonalnych dzieci i młodzieży, trudności wieku dorastania, problemów w funkcjonowaniu rodziny. Pomaga pacjentom młodzieżowym z objawami depresyjnymi, lękowymi, tendencji do kształtowania się osobowości w kierunku nieprawidłowym i innymi symptomami utrudniającymi codzienne funkcjonowanie.
Prowadzi psychoterapię indywidualną w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Swoja pracę poddaje regularnej superwizji. Przestrzega kodeksu etycznego psychoterapeuty psychodynamicznego.

 

BARBARA KRASZEWSKA
psycholog, psychoterapeuta

Psycholog w trakcie czteroletniego całościowego kursu psychoterapii systemowej i psychodynamicznej rodzin, par i pacjentów indywidualnych, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Studia ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie miała możliwość kształcenia się w zakresie ścieżek specjalizacyjnych z terapii rodzin, psychologii klinicznej dziecka i młodzieży oraz psychologii miłości. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na oddziałach kardiologii, neurologii i onkologii Szpitala Uzdrowiskowego i Sanatorium Uzdrowiska Ustroń. Realizowała liczne projekty, w ramach których prowadziła warsztaty grupowe i poradnictwo indywidualne dla osób doświadczających kryzysów psychicznych, z środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających przemocy. Współpracowała z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, gdzie prowadziła poradnictwo dla dzieci i młodzieży oraz rodziców doświadczających trudności wychowawczych. Aktualnie współpracuje również z Poradnią Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzi terapię pacjentów indywidualnych, par, a także diagnozę psychologiczną.
W Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży zajmuje się psychoterapią indywidualną, terapią rodzin, a także diagnozą psychologiczną. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, a także stale uzupełnia wykształcenie.

 

 

   

 

 

 

 

 

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top