W ZZOZ W CIESZYNIE DOKUMENTACJA MEDYCZNA JEST UDOSTĘPNIANA

1. Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

2. Po śmierci pacjenta osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która
w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

3. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

- Osoba bliska to: małżonek, krewny do drugiego stopnia lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta.

a. Osoba bliska wnioskująca o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta po jego śmierci zobowiązana jest do wykazania pokrewieństwa lub powinowactwa, lub że pozostawała we wspólnym pożyciu z pacjentem za życia.

b. W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta, dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie zgody sądu.

c. W przypadku, gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, dokumentacja medyczna może być udostępniona jedynie na podstawie zgody sądu, w zakresie w jakim sąd określił jej udostępnienie.

4. Dokumentacja medyczna udostępniana jest również uprawnionym podmiotom lub organom wymienionym w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1318 z późn. zm.), w tym także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

5. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na podstawie wniosku złożonego przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, osobę przez niego upoważnioną, osobę bliską.

6. Formularz wniosku można pobrać:
- w sekretariacie oddziału, w którym przebywa pacjent;
- w rejestracji poradni specjalistycznej/pracowni;
- w Archiwum Zakładowym;
- na stronie internetowej szpitala http://szpitalslaski.pl/

7. Termin wglądu do dokumentacji medycznej należy ustalić:
- w trakcie hospitalizacji pacjenta: z Ordynatorem Oddziału/Lekarzem kierującym Oddziałem lub Lekarzem oddziału,
- w Archiwum Zakładowym: z pracownikiem Archiwum Zakładowego,
- w poradni specjalistycznej: z pracownikiem rejestracji.

8. Dokumentacja medyczna udostępniania jest w miejscu wskazanym przez podmiot leczniczy (szpital, poradnie).

9. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków, na informatycznym nośniku danych w ZZOZ w Cieszynie pobierana jest opłata, na podstawie stawek określonych w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1318 z późn. zm.), aktualizowana kwartalnie Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora, przy czym:
a) za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002

b) za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007

c) na informatycznym nośniku danych - nie może przekraczać 0,0004

- przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016r., poz. 887, z późn. zm.), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Wysokość opłaty uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

10. Opłaty, o której mowa w pkt 9, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

- pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w pkt 9,
- w związku z postępowaniem przed Wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

 Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie marzec, kwiecień, maj 2022r. wynosi:
- jedna strona wyciągu lub odpisu - 11,99 zł,
- jedna strona kopii albo wydruku - 0,41 zł,
- na informatycznym nośniku danych - 2,39 zł.

Do pobrania wnioski o udostępnianie dokumentacji medycznej:

  1. W archiwum zakładowym
  2. W oddziale
  3. W poradni specjalistycznej

 

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top